Mr Vikesh

Severe head injury.

Dr. Nirankar Dev, Consultant – Neurosurgery